Regulamin serwisu Warszawskiego Systemu Powiadomień

§1 Definicje terminów w Regulaminie

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

§2 Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usług dostępnych w serwisie Warszawskiego Systemu Powiadomień, którego organizatorem jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa.
 2. Usługi oferowane są Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające otrzymywanie oraz wysyłanie wiadomości SMS. Usługi przeznaczone są dla użytkowników sieci następujących Operatorów: Orange Polska S.A. (ORANGE), T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), P4 Sp. z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS ). Usługa nie dotyczy telefonów stacjonarnych.
 3. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady oraz warunki korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, przed dokonaniem zamówienia Usługi.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu..
 5. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się:
  • czy w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu elektronicznym, o którym mowa w punkcie 2, pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania wiadomości SMS ( przypadku zbyt małej ilości wolnej pamięci wiadomość SMS nie zostanie pobrana);
  • czy telefon komórkowy lub inne urządzenie są poprawnie skonfigurowane w zakresie umożliwiającym wysłanie i odbieranie wiadomości SMS.
 6. Rejestracja w Usłudze oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Usługodawcy oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść WSP.

§ 3 Zasady korzystania z Usługi

 1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które zarejestrują się w systemie informatycznym WSP.
 2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym WSP polega na podaniu numeru telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, o którym mowa w § 2 ust. 2 , na który Użytkownik chce otrzymywać wiadomości SMS z powiadomieniami oraz wpisaniu kodu otrzymanego na swój telefon komórkowy lub inne urządzenie elektryczne, w celu potwierdzenia poprawności rejestracji w postaci wiadomości SMS przez system informatyczny WSP.
 3. Użytkownik może wybrać obszar Miasta, którego mają dotyczyć powiadomienia (jedna, kilka lub wszystkie dzielnice).
 4. Wiadomości SMS wysyłane będą do Użytkownika przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przerw technicznych w działaniu Serwisu oraz okresów awarii systemu.
 5. W przypadku korzystania z Usługi poza granicami Polski, konieczne jest posiadanie aktywnej usługi roamingu, świadczonej na podstawie odrębnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
 6. Usługa jest bezpłatna i można z niej w każdej chwili zrezygnować wybierając z menu opcję "Rezygnacja”.
 7. Użytkownik przed upływem terminu ważności Usługi otrzyma SMS-a przypominającego o konieczności odnowienia zapisu, w celu dalszego korzystania z Usługi.
 8. Po upływie 12 miesięcy od chwili rejestracji Użytkownika w WSP, w celu dalszego otrzymywania SMS-ów, należy dokonać ponownej aktywacji Usługi.

§ 4 Przesyłane treści komunikatów SMS

 1. Usługodawca będzie przesyłał Użytkownikowi wyselekcjonowane treści dotyczące wybranych przez Użytkownika tematycznych zakresów, zgodnie z kategoriami podanymi na Stronie Internetowej.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do tych Użytkowników, którzy aktywowali Usługę.
 3. Przesyłane informacje będą obejmować wyłącznie sprawy i zdarzenia dotyczące Miasta Stołecznego Warszawy. Usługodawca zobowiązany jest do nieprzesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z póżn. zm.) ani nie udostępniać bazy numerów telefonów komórkowych Użytkowników innym podmiotom.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce lub posiadanie aktywnej usługi roamingu poza granicami kraju.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Serwisu z przyczyn od niego niezależnych. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione przez Użytkownika do użytkowania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego otrzymywanie oraz wysyłanie wiadomości SMS i szkody tym spowodowane.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (w szczególności konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu bez powiadomienia Użytkownika w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
 8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujących praw z tym związanych znajdują się na stronie internetowej Warszawa 19115 pod adresem: https://warszawa19115.pl/rodo
 9. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Użytkownikom uprawnień, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu email: iod@um.warszawa.pl.
 10. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie na Stronie Internetowej oraz zostanie wysłana wiadomość SMS do Użytkownika.
 11. Uwagi Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi można zgłaszać:
  • do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numerem telefonu 19 115.
  • na adres poczty elektronicznej kontakt@um.warszawa.pl.
  • za pośrednictwem aplikacji mobilnej Warszawa 19115.
 12. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 13. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownik.
 14. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 15. Regulamin świadczenia Usługi dla Użytkowników Warszawskiego Systemu Powiadomienia obowiązuje od dnia 2018-05-24.